Algemene voorwaarden

Voorwaarden, overmacht, facturen en wat is het nu ook alweer met auteursrecht? Allemaal vragen die we bijeengooien in de algemene voorwaarden. Op de eerste plaats zorgen we gewoon voor een eerlijke en vlotte samenwerking. Want dat is toch wat iedereen wil.

Artikel 1 Toepasselijkheid:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor freelance copywriter/tekstverwerker Angélique Barbier onder de naam van CreA.pen, Wuustwezelseweg 23 in 2990 Wuustwezel (Loenhout) met ondernemingsnummer BE 0763 9176 59. Ze gelden op alle vormen van aanbod gedaan door of namens CreA.pen of Angélique Barbier.
Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op die van de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen. In dat geval ondertekenen de opdrachtgever en de freelancer een schriftelijke bevestiging.

Is één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd met het dwingend recht, onredelijk bezwarend of nietig, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht.

De opdrachtgever dat ben ‘je’, ‘jij’ of ‘jou’
De aanbieder dat ben ik, namelijk CreA.Pen zijnde Angélique Barbier wordt genoemd als ‘ik’ en ‘mij’ en ‘me’.
Zijn we samen dan ben ‘jij’ en ‘ik’ een ‘wij’ of een ‘we’.
Dat is toch helemaal duidelijk hé

Artikel 2 Kwaliteit:

Ik verbind mij ertoe om professionele teksten en diensten te leveren. Dat spreekt voor zich. Ik zoek in mijn werk naar originaliteit en creativiteit. Bij de eindbevestiging van de tekst ga je akkoord met de schrijfwijze.

Artikel 3 de Opdrachtgever:

Jij wordt beschouwd als mijn opdrachtgever. Wat wil dat nu zeggen? Jij bent de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die als opdrachtgever wordt vermeld in de offerte, onder vermelding van jouw naam, adres en eventueel ondernemingsnummer.

Artikel 4 Vertrouwelijkheid:

Vertrouwelijke informatie houden we, jij en ik, geheim t.o.v. derden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit duidelijk tegen elkaar gezegd is of voortvloeit uit de aard van de informatie Hiermee bedoel ik: jouw identiteit en alle vertrouwelijke gegevens waarvan ik tijdens de uitvoering van de opdracht kennis heb genomen. Natuurlijk wil ik graag de link van jouw website op mijn website of sociale mediakanalen plaatsen, maar daar vraag ik dan uitdrukkelijk toestemming voor. Als jouw website al gelinkt is aan de website van één van de tussenpersonen van de opdracht (zoals de webdesigner, programmeur…), dan ga ik ervan uit dat de informatie ook op mijn website of sociale mediapagina mag komen. Wens je dit toch niet, laat het zeker weten.

Artikel 5 Concepttekst en herziening:

De door mij geleverde tekst, mag jij in rondneuzen en bekritiseren. De geleverde tekst kan voorafgegaan zijn door een teaser indien dit afgesproken is. Bij akkoord en eventuele bemerkingen vervolledig ik de gevraagde teksten. Ik herzie elke tekst, na overleg met jou en pas waar nodig aan. Wil je meer herzieningen of wijzigingen? Dan reken ik mijn uurtarief aan en factureer ik dit afzonderlijk (het bedrag wordt besproken wanneer je een herziening wenst). Dit wordt steeds transparant gecommuniceerd.

Ben je meteen tevreden van de geleverde tekst en wenst je geen herziening meer. Top, dan zijn we beide tevreden. Onze huidige afspraken blijven gewoon gelden, het werk is dan sneller klaar.

Artikel 6 Tussentijdse wijziging van de opdracht:

Wanneer je meer schrijfwerk van mij wilt kopen, na het verstrekken van de opdrachtbevestiging, is er sprake van een aanvullende opdracht. Je krijgt dan een nieuwe opdrachtbevestiging of een offerte van mij.

Als jij de opdracht wijzigt, uitstelt of intrekt, ben ik niet verplicht om teksten die nog niet af zijn aan jou te geven. Annuleren van een opdracht doe je altijd schriftelijk aan mij.

Als jij de opdracht annuleert na de offertebevestiging, maar nog voor ik aan de opdracht ben begonnen, mag ik een vergoeding aanrekenen van 30% van de offerte. Liever ga ik samen, dus jij en ik, op zoek naar een gepaste oplossing.

Overmacht, een belangrijke term die inhoudt dat ik door een externe situatie de opdracht niet kan uitvoeren of dat deze voor een bepaalde tijd wordt uitgesteld. Duidelijke voorbeelden van overmacht zijn ziekte of sterfte, aanvullend kan een orkaan of een vulkaanuitbarsting eveneens gelden onder overmacht, kortom alles dat te maken heeft met bloed, breuken of andere ernstige letsels aan mij of mijn gebruiksvoorwerpen telt als overmacht. De opdracht komt dan stil te liggen en wordt uitgesteld. Bij alle soorten rampen laat ik jou zo snel mogelijk weten wat er aan de hand is en wat dat voor onze samenwerking betekent. Ik ben tijdens een overmacht situatie niet aansprakelijk.

De opdracht mag door beide partijen worden stopgezet als ik door overmacht gedurende twee maanden niet voor jou kan werken.

Artikel 7: Duur van de overeenkomst en aflevering:

Onze overeenkomst eindigt wanneer het werk is afgeleverd en jij de factuur hebt betaald. Indien er een aflevertermijn is afgesproken is dit een richttermijn.

Artikel 8 Offerte:

Een eerste gesprek kost jou niets. Eerst wordt er afgetoetst wat je wensen zijn. Dat klinkt logisch toch? Wil je mee in zee na ons eerste gesprek dan stel ik een offerte op en stuur ze met de mail naar jou. Als jij de offerte ondertekent of via mail bevestigd, wordt de overeenkomst bindend.

Offertes gelden specifiek voor de individuele opdracht. Ik krijg van jou alle informatie die nodig is om de opdracht te kunnen realiseren. De prijsofferte en leveringstermijnen worden op deze informatie gebaseerd. Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor 1 maand.

Artikel 9 Vrijwaring en aansprakelijkheid:

Jij hebt, als inhoudelijk deskundige in jouw vakgebied, de plicht om de door mij geschreven of herschreven teksten te controleren op juistheid en zorgvuldigheid. Jij vrijwaart mij van iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving.

De informatie en het bronmateriaal die jij me bezorgt vallen niet onder mijn aansprakelijkheid. Ik verbind me er op mijn beurt toe om steeds op een eerlijke manier onze afspraken na te leven.

Ik kan nooit aansprakelijk worden gesteld als het gaat over rechten van intellectuele eigendom op bronmateriaal of gegevens die jij mij hebt verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst.

Ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade in welke vorm dan ook.

Artikel 10 Klachten over het eindproduct:

Ben je om gelijk welke reden niet tevreden van mijn geleverde diensten, stuur me een mail via info@creapen.be met een gedetailleerde motivering en bewijsvoering. Stuur je klacht binnen de vijf werkdagen na levering. Nadien ga ik ervan uit dat je mijn werk goedkeurt. Je blijft sowieso verplicht om de factuur voor dit eindproduct te betalen. Klachten zijn enkel mogelijk voor zover je het eindproduct niet in gebruik hebt genomen, hebt bewerkt of verwerkt of er op enige andere wijze hebt over beschikt.

Artikel 11 Auteursrechten:

Schrijfteksten en teksten blijven mijn eigendom tot de betaling van de factuur. Tot dan blijven alle rechten bij mij. Na de volledige betaling van de factuur bezorg ik jou de teksten. Behalve als dit anders is afgesproken (en vermeld op de factuur) zijn de teksten na betaling jouw eigendom op voorwaarden dat ze enkel gebruikt worden voor zaken die jou of je onderneming aangaan.

Het gebruik van mijn teksten zonder aanvaarde offerte en/of betaling van de factuur is onwettig en geeft mij, als schrijver, het recht op een schadevergoeding bovenop de kosten van het werk. Bij ontdekking wordt dit onmiddellijk doorgestuurd naar de juiste rechtsinstanties die een correcte schadevergoeding zullen opmaken.

Schrijf ik teksten voor jou die vallen onder het auteursrecht met een niet exclusief exploitatierecht:
11.1 Dan staat dit op de offerte en de factuur. Op die teksten geldt het auteursrecht. Het meer exploiteren van deze teksten geeft mij dan recht op een schadevergoeding van minimaal 300% van de overeengekomen vergoeding.

11.2 De tekst mag niet overgedragen worden aan anderen of gebruikt worden in andere media dan vooraf aangegeven. Je kan wel schriftelijk vragen naar een extra licentie om deze teksten te gebruiken. Hier vraag ik dan een vergoeding voor.

11.3 Op grond van de Auteurswet kan ik het gebruik van mijn tekst verbieden. Dit kan gebeuren bij niet afgesproken ingrijpende wijzigingen. Jij bent wel steeds verplicht om de afgesproken offerte te betalen.

11.4 Wens jij wijzigingen aan de teksten, voer ik deze uit, maar het blijven mijn teksten.

11.5 Je bent verplicht om bij het verspreiden van mijn werk, mijn naam duidelijk te vermelden.

Artikel 12 Betaling:

Bij opdrachten vraag ik een voorschot van 60%. Contracten of abonnementen worden volledig op voorhand betaald. Teksten die geschreven zijn na goedkeuring van de offerte worden betaald. Indien je later beslist om deze niet te gebruiken dien je toch de factuur te betalen en kan er geen sprake zijn van terugvorderingen.

Dienstverleningscontracten of abonnementen worden voor de aanvang van werken betaald. Hier gelden bovenop de algemene voorwaarden, de regels afgesproken op het servicecontract.

Facturen worden met de mail opgestuurd. Indien dit niet mogelijk is, kan de factuur met de post verstuurd worden. De betalingstermijn van de factuur is 14 dagen na factuurdatum. Indien er anders afgesproken is, staat dit vermeld op de factuur. Betaal je later dan de afgesproken termijn, dan stuur ik jou een herinneringsmail met een nieuwe uiterlijke betaaldatum. Als je na deze mail laattijdig of niet betaalt, dien je een forfaitaire schadevergoeding te betalen van 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 25,00. Daarnaast worden op het factuurbedrag verwijlinteresten aangerekend a rato van 1% per maand. Dit alles zonder ingebrekestelling en ongerekend gerechtelijke intresten en kosten.

Elke factuur wordt als aanvaard beschouwd, tenzij je de factuur binnen een termijn van acht dagen na verzending met een aangetekende brief betwist.

Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor jouw rekening.

Artikel 13 Geschillen, onenigheid of ruzie

Op elke overeenkomst tussen jou en mij is het Belgisch en Vlaams recht van toepassing. Ruzie? Liever niet, maar we zijn groot genoeg om het eerst zelf op te lossen, niet? Komen we er toch niet uit, dan vragen we de bevoegde rechter om onze ruzie op te lossen.

Ik wil tekst en beeld!

Liggen de woorden op het puntje van je tong, maar niet op je papier? Trek aan de bel en ik schrijf het op!